علاقه حضرت امام خمينى به نوه‏اش على زياد بود

اكثرا عكس حضرت امام را در حالى كه على نوه‏اش را در آغوش گرفته بود
ديده و مشاهده كرده‏ايد در لحاظ آخر عمرش سفارش فرموده بود على را به
اطاق من نياوريد نكند شيطان از طريق او در آن لحظات آخر روى من اثر
بگذارد، شيطان ملعون كه كارش گمراه كردن و اغواى مؤمنين است تا آن لحظات
آخر دست بردار نيست سعى مى‏كند ايمان محتضرين را از آنها بگيرد تا بدون
شهادتين از دنيا بروند