پيغمبرى كه از همه پيغمبران اسانتر قبض روح شد و خودش قبر خودش را كند.

حضرت موسى على نبينا و عليه‏السلام هنگامى‏كه از كوه طور بر مى‏گشت.
ديد يك نفر در كنار معبر عمومى مشغول كندن قبرى است هم اكنون هم اين
استحباب بقوت خود باقى است كه مردم در كندن قبر مؤمنين كمك مى‏كنند
حضرت به خاطر اتيان استحباب فرمود: اجازه مى‏فرماييد من هم در كندن اين
قبر به شما كمك كنم؟
آن شخص وسيله حفارى را در اختيار حضرت گذاشت. حضرت به مقدار
زيادى كمك كرد انگاه براى اين كه بدانند باندازه كافى كنده شده خودش ميان
(382) اختلاط و امتزاج دين و سياست / ج 1


قبر دراز كشيد و فرمود:
چه قبر خوبى است خوشا به حال كسى كه اين قبر در اختيار او گذاشته شود،
قبرى كه به دست پيغمبرى كنده شده است آن مرد حفار گفت اين قبر خود شما
است و آماده قبض روح باش
حضرت ديد جمله معروف گور خودش را كنده است درباره او مصداق پيدا
كرد و قضيه جدى و قبر كن جناب ملك الموت است سوال كرد:
چگونه و از كجايم مرا قبض روح خواهى كرد؟
ملك الموت گفت: از پاهايت شروع مى‏كنم؟
حضرت فرمود: پاهائى كه هر روز اين مسافت طولانى تا كوه طور را طى
كرده‏ام؟
ملك الموت گفت: از دست‏هايت شروع مى‏كنم: فرموده دست‏هايى كه شب
و روز در خلوت و جلوت به پيشگاه حضرت حق دراز شده؟ عزرائيل گفت: از
زبان و دهانت شروع مى‏كنم؟
حضرت فرمود: زبان و دهانى كه دائم الذكر بوده و با حضرت حق مناجات و
راز و نياز كرده است؟
ملك الموت سيبى به دست حضرت موسى داد حضرت سيب را بوئيد كه
بدينوسيله روح از بدن مباركش مفارقت كرد؟(1)
تاريخ بياد ندارد كه هيچ شخصيت و پيغمبرى به اين سهولت قبض روح شده
باشد.
خدايا سكرات مرگ را برهمه ما سهل و آسان قرار بده.