چگونگى فشار قبر و شدت و ضعف آن

فشار قبر جنبه عمومى دارد و مشمول همگان مى‏شود لكن صالح يا طالح
بودن در شدت يا ضعف آن موثر است.
يونس از امام رضا عليه‏السلام سوال كرد اشخاصى كه به دار آويخته مى‏شوند و چند
شبانه روز بدار آويزانند و قبرى براى آنها وجود ندارد ايا چگونه مشمول يا
معاف مى‏شوند؟
حضرت فرمود: خداوند به وسيله هوا آنها را فشار مى‏دهد؟
و يا اشخاصى كه در دريا غرق مى‏شوند با آنها چگونه رفتار مى‏شود؟
در جواب بايد گفت: وسيله اب فشار داده مى‏شوند؟