غرب‌گرايي عامل روي گرداني جوانها از ازدواج (45)

 

 

 

ناگفته نماند كه: علاوه بر قيود اجتماعي در قايت و چشم و هم چشمي كه يكي از موانع ازدواج معرفي شد، عامل ديگري هم دخالت دارد و آن افكار غرب گرايي است، جوانهايي كه با استفاده از ارز دولتي و بورسيه تحصيلي مسافرتهايي به كشورهاي غربي دارند، چون در آنجا مسئله روابط نامشروع جنسي قباحتي ندارد و امري است عادي، وقتي كه به ايران اسلامي برمي‌گردند و با نظام و حساب و كتاب مواجه مي‌شوند، نظام اسلامي را با همه مفاخر و كمالي كه دارد عامل محدوديت دانسته دوست دارند كه اين قيد و بندها از سر راهشان برداشته شود و همانند كشورهاي غربي لجام گسيختگي و يا بي بند و باري ، آزادي مطلق كه محدود به حدودي نباشد جايگزين شود و غريزه جنسي خود را اشباع نمايند، كه در آن صورت ديگر نيازي به ازدواج و تحمل قيد و بند و خرج خانه و احساس مسئوليت نخواهند داشت، ما معتقديم خداوند در وجود زن و مرد غريزه جنسي را به وديعت گذاشته و براي تأمين نياز جنسي هم راه حلي بنام ازدواج (اعم از دائم يا موقت) پيش بيني و براي ازدواج هم تأكيداتي درباره تسهيلات آن (به طوري كه فوقاً شرح دادم) توجه فرموده تا اين عامل با رعايت موازين شرعي بر جامعه حكمفرما شود، حال اگر مردم نخواهند يا نپسندند، عيب در خود مردم است نه اسلام.
اسلام بذاته خود ندارد عيبي هر عيب كه هست در مسلمان ما است كه اسلام را آن طوري كه هست نشناخته اند.