اظهار نظر در باره ازدواجهاي فاميلي (47)

 

 

 

با شناخت و مطالعاتي كه در طول عمر خود و در طول تاريخ چه ديده يا شنيده و يا در آثار قلمي ديگران خوانده ام اين است كه: ازدواجهاي فاميلي به مراتب مطمئن‌تر و دوامش بيشتر بوده است، كه در اين مورد مثلي عاميانه هست كه مي‌گويند (اگر گوشت هم را بخورند، استخوان همديگر را دور نمي‌ريزند).
در عصر و زمان ما ازدواجهاي فاميلي را منع مي كنند، و معتقدند كه فرزنداني كه از ازدواجهاي فاميلي متولد مي شوند ناقص الخلقه و يا مشكلاتي دارند و حال اين كه عامل نقص خلقت، عواملي است كه ما در همين كتاب، در بحث شرايط انعقاد نطفه مفصلاً بحث و تذكراتي داريم، و آنچه خود ديده و در خانواده وسيع و گسترده خودمان كه ازدواج فاميلي را بر ازدواج با بيگانه ترجيح داده ايم، چنين مشكلي نداشته و نداريم .
به اضافه اگر ازدواج فاميلي منع احتياطي هم داشت، علي عليه السلام كه خود به تمام علوم و خلقت اشياء و آدم آگاهي كامل دارد با حضرت زهرا سلام اله عليها كه دختر عموي او است ازدواج نمي كردند، و يا امام سجاد عليه السلام با دختر عمويش فاطمه بنت الحسن ازدواج نمي كردند، كه حاصل ازدواج علي عليه السلام و حضرت زهرا فرزندان نمونه تاريخ (امام حسن و امام حسين عليهما السلام) و حاصل ازدواج امام سجاد و فاطمه بنت الحسن فرزندي مانند امام باقر و امام صادق بوده اند. بعضي ها در مقابل اين سؤال مي گويند، كار ائمه بحث ديگري است (كار نيكان را قياس از خود مگير) مگر نه اين است كه آن بزرگواران را الگو و سرمشق زندگي خود مي دانيم.
به اضافه در تمام اخبار و احاديت و روايات و يا قرآن هركس موردي پيدا كرد كه ازدواج فاميلي را منع كرده باشد نشان دهد و از من جايزه بگيرد، مگر ما نكته تاريكي در دينمان داريم؟ مگر مشكلي مانده كه معصومين به آن اشاره نكرده باشند؟ مگر ديني كاملتر از دين ما هست؟ مگر علمي مانده كه از ديد وسيع علي عليه السلام و ساير معصومين مكتوم و مستور و پوشيده باشد. اگر در بين چند صد ازدواج فاميلي يك مورد نقص خلقت داشته اند، اگر بررسي كنند، متوجه مي‌شوند كه علت در جاي ديگر بوده است، نه ازدواج فاميلي كما اين كه در ازدواج هاي غير فاميلي هم اين موارد استثنائي ديده مي‌شود.